Η εταιρεία μας

  • Η εταιρεία XP HUB ιδρύθηκε από τον Χαράλαμπο-Νικόλαο Παύλου το 2020. Το κύριο αντικείμενό της είναι η προμήθεια οχημάτων σε Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (Δήμοι, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, κ.λ.π) και σε δημόσιους οργανισμούς π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ). Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους Φορείς αυτούς.

  • Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η προστασία των συμφερόντων των πελατών της συνδυάζοντας πάντα το αποτέλεσμα με την αγαστή συνεργασία. Ακόμη, σημαντικό ρόλο από την ίδρυση της εταιρείας διαδραματίζει η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μέσω της συνέπειας και της ειλικρίνειάς. Τέλος, δεν επαναπαυόμαστε ποτέ. Προσπαθούμε συνέχεια να εξελισσόμαστε με εναρμόνιση στις ανάγκες και τις επιταγές των πελατών μας, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι γι’ αυτούς.

  • Η εταιρεία τηρεί όλες τις πολιτικές σχετικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων που προμηθεύει, την υγιεινή και την ασφάλεια στο περιβάλλον της εργασίας και την καλύτερη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Αυτό πιστοποιείται από τα ISO που διαθέτει η εταιρεία τα οποία είναι τα εξής: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Η επιλογή των συνεργατών γίνεται με βάση το πόσο συνάδουν οι πολιτικές αυτών με της εταιρείας ως προς την ποιότητα των προϊόντων τους και την αντιμετώπισή τους προς το περιβάλλον.

  • Στην Xp Hub διαδραματίζει σημαντικό ρόλο το ανθρώπινο δυναμικό καθώς βοηθά στην υλοποίηση των έργων. Η εταιρεία προσπαθεί να εκπαιδεύει συνέχεια τους εργαζομένους της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών  της.

Υπηρεσίες

 • Προμήθεια οχημάτων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

 • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Επικοινωνία

 • XP HUB
  Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ

 • Ι. Δροσοπούλου 47 T.K.11257 Αθήνα

 • info@xphub.gr

Follow us