Πολιτική Ποιότητας

X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E

Η Διοίκηση της X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E στοχεύει και δεσμεύεται:

 • Στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε κάθε συναλλαγή τους με την εταιρεία.
 • Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό
 • την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας
 • Στην άρτιαλειτουργία της επιχείρησης ακολουθώντας πιστά και χωρίς απόκλιση οτιδήποτε αναφέρεται στην

κείμενη νομοθεσία και έχει σχέση με την δραστηριότητα της
Η πολιτική ποιότητας και οι στόχοι ποιότητας καθορίζονται και είναι πλήρως συμβατοί με το πλαίσιο και τη
στρατηγική διεύθυνση της Εταιρείας. Οι στόχοι ποιότητας έχουν τεθεί και διατηρούνται ως μέρος των εσωτερικών
διαδικασιών ελέγχου, της παρακολούθησης και της ανασκόπησης του συστήματος με απώτερο στόχο την αύξηση
ικανοποίησης των πελατών. Η αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με την παράλληλη
διατήρηση ή αύξηση του προσωπικού αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με την υψηλή ικανοποίηση του πελάτη,
την εκμηδένιση των παραπόνων και τις μη συμμορφώσεις του συστήματος

Στα παραπάνω πλαίσια, η X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E στοχεύει:

 • στην ανάπτυξη και θεσμοθέτηση απλών και ευέλικτων διαδικασιών λειτουργίας
 • στην τυποποίηση των μεθόδων εργασίας.
 • στη διασφάλιση της σταθερότητας της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης πρόληψης και εντοπισμού προβλημάτων ποιότητας.
 • στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης πρόληψης και εντοπισμού προβλημάτων ποιότητας.
 • στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών τις εταιρείας.
 • στην αύξηση τις ικανοποίησης των πελατών

Είναι πεποίθηση της X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E ότι η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο
ISO 9001:2015 θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα επιτυγχάνεται με την άρτια οργάνωση της εταιρείας καθώς και με την
ανάλυση, καταγραφή, θεσμοθέτηση, και εφαρμογή σαφών διαδικασιών λειτουργίας οι οποίες ακολουθούνται πιστά
από όλους, μέχρι να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.
Δηλώνουμε ότι στην εταιρεία:

 • Η ποιότητα αποτελεί γνώμονα όλων των δραστηριοτήτων της.
 • Τελικοί κριτές της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας είναι οι πελάτες

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Έκδοση: 1

Ημερομηνία:   11/01/2021

Πολιτική διαχείρισης εργασιακού εκφοβισμού

X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E , έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να προστατεύει τους εργαζομένους της να αποτελέσουν θύματα εργασιακού εκφοβισμού προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης τέτοιου είδους φαινομένων προάγοντας μια ανθεκτική σε εσωτερικούς κραδασμούς εταιρική κουλτούρα με πυρήνα την αμοιβαιότητα.

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

 • Ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων της και τον σεβασμό των ατομικών διαφορών
 • Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές δραστηριότητές της και με νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία των εργαζομένων στο επαγγελματικό περιβάλλον και να εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
 • Καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα της εργασιακής τρομοκρατίας
 • Χρησιμοποιεί εσωτερικούς μηχανισμούς για την έγκαιρη αντιμετώπιση/εξάλειψη συγκρουσιακών καταστάσεων
 • Συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς/ΜΚΟ που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των εργαζομένων από την εργασιακή παρενόχληση
 • Να δεσμεύεται για την διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με βάση τον αλληλοσεβασμό και την εμπιστοσύνη
 • Να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει σε περίπτωση βιώματος επισφαλούς περιστατικού με ποιοτικό χαρακτηριστικό του την εργασιακή παρενόχληση καθώς και να έχει λάβει την σωστή καθοδήγηση ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει περιστατικά που λανθάνουν στοιχεία εργασιακού εκφοβισμού
 • Επιδιώκει την συνεχή βελτίωση του συστήματος, με κατάρτιση, υλοποίηση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων
 • Να υποστηρίζει την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και της Διοίκησης για την υιοθέτηση ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας απέναντι σε συμβάντα εργασιακής παρενόχλησης
 • Να επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.  Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης του Εκφοβισμού στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις επιταγές της νομοθεσίας 4808:2021. Tο πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση και τον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης του Εργασιακού Εκφοβισμού.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Έκδοση: 1

Ημερομηνία:  17/10/2022

Πολιτική περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας της εργασίας

X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία X. N. ΠΑΥΛΟΥ M.I.K. E , έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και
την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές
της στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών
και των επισκεπτών.
Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

 • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της
 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την
  προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το
  βαθμό της συμμόρφωσής της
 • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη
  συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέματα και στα θέματα υγείας &
  ασφάλειας στην εργασία,
 • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄ ύλες και ενέργεια) με τον πιο αποδοτικό και τεχνικά εφικτό τρόπο,
 • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος και
  την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,
 • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα
  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και
  ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
 • επιδιώκει την συνεχή περιβαλλοντική συμμόρφωση αλλά και βελτίωση.
 • παρέχει κάθε μέσο που απαιτείται για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν κατά την
  υλοποίηση των εργασιών
 • επιδιώκει την συνεχή βελτίωση στην διαχείριση και τις επιδόσεις στην Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, με
  κατάρτιση, υλοποίηση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και
  στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • λαμβάνει τα απαιτούμενα μέσα προστασίας και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών
  ασθενειών.
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συναλλασσόμενους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστήματος
Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 14001 και ISO
45001:2018
Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις
τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Έκδοση: 1

Ημερομηνία:  11/01/2021

Υπηρεσίες

 • Προμήθεια οχημάτων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

 • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Επικοινωνία

 • XP HUB
  Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ

 • Ι. Δροσοπούλου 47 T.K.11257 Αθήνα

 • info@xphub.gr

Follow us